Download หนังสือราชการและไฟล์อื่นๆ

pdf
รายชื่อ นร. โครงการสานฝันฯ ปี 62 ภาคเรียนที่ 1.pdf
รายชื่อ นร. โครงการสานฝันการกีฬา ปี 62 ภาคเรียนที่ 1
pdf
04221/437 การขอต่อใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์.pdf
04221/437 การขอต่อใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์
pdf
ประกาศรับสมัคร นร.อุปถัมภ์ ปี 62.pdf
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562
pdf
รายชื่อนร.ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.ภาคเรียน2.pdf
รายชื่อนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
pdf
รายชื่อนร.ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.ภาคเรียน1.pdf
รายชื่อนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
pdf
รายชื่อนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2561.pdf
รายชื่อนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
pdf
คำสั่ง โครงการรินน้ำใจ ปีงบประมาณ 2562.pdf
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf
คู่มือโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf
คู่มือโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf
ศธ 04221/1159 เรื่อง โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสตูล)
pdf
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ.pdf
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562
pdf
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา MOE CUP.pdf
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
pdf
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันฯ 62.pdf
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562
pdf
ศธ 04221/645 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.pdf
ศธ 04221/645 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
04221/574 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
04221/574 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
docx
ตัวอย่างแบบบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ แบบ ยภ 8 25.docx
ตัวอย่างแบบบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ แบบ ยภ 8 25 เรื่อง เอกสารเพื่อประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์
rar
แบบฟอร์มสำรวจค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ.rar
แบบฟอร์มสำรวจค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ
pdf
ศธ 04221/335 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ศธ 04221/335 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
ศธ 04221/211 ขอส่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา.pdf
ศธ 04221/211 เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 371/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ด้า
rar
ศธ 04221/175 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนวิทยากรอิสลาม.rar
ศธ 04221/175 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนวิทยากรอิสลามศึกษา  ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
rar
ศธ 04221/174 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรด้านกีฬ.rar
ศธ 04221/174 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรด้านกีฬา และบุคลากรสนับสนุนด้านกีฬา ของโรงเรียนสานฝันฯ  ถึง สพป.ปัตตานี เขต 1 , สพม. เขต 15 เขต 16 และโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
^