Download หนังสือราชการและไฟล์อื่นๆ

pdf
ศธ 04221/39 เรื่อง การติดตามและตรวจเยี่ยม.pdf
ศธ 04221/39 เรื่อง การติดตามและตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โครงการโรงเรียประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึง สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. (ยกเว้นสตูล)
pdf
ศธ 04221/1006 จัดสรรงบลงทุนเงินเหลือจ่าย ปี 60.pdf
ศธ 04221/1006 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เรียน ผอ.สพม.เขต 15 และ 16 และผอ.รร.เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
pdf
ศธ 04221/1 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ศธ 04221/1 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
zip
ไวนิลสำหรับส่วนกลาง.zip
ป้ายไวนิลสำหรับส่วนกลาง โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนประจำ)
zip
ไวนิลสำหรับติดที่โรงเรียน.zip
ป้ายไวนิลสำหรับติดที่โรงเรียน โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนประจำ)
pdf
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพั.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน.pdf
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
pdf
ศธ 04221/921 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.pdf
ศธ 04221/921 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
pdf
ศธ 04221/ว5305 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบ.pdf
ศธ 04221/ว5305 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 107 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
ศธ 04221/893 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.pdf
ศธ 04221/893 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน (ผูกพัน) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
pdf
ศธ 04221/880 เรื่องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60.pdf
ศธ 04221/880 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
ศธ 04221/832 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.pdf
ศธ 04221/832 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
ศธ 04221/809 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.pdf
ศธ 04221/809 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในเขต จชต.
pdf
ศธ 04221/805 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.pdf
ศธ 04221/805 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
ศธ 04221/831 เรื่อง ขอทราบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงิน.pdf
ศธ 04221/831 เรื่อง ขอทราบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียน สพท. และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
pdf
ศธ 04221/788 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 61.pdf
ศธ 04221/788 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน (ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการสานฝันฯ) เรียน สพม.15-16 สพป.ปัตตานี 1 และโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
rar
ศธ 04221/759 เรื่อง ดำเนินการการตรวจสอบยืนยันความ.rar
ศธ 04221/759 เรื่อง ดำเนินการการตรวจสอบยืนยันความพร้อมและความต้องการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
pdf
ศธ 04221/628 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัตการ.pdf
ศธ 04221/628 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัตการนำผู้ปกครองนักเรียนมาเยี่ยมนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 เรียน ผอ.รร.ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 60  
pdf
ศธ 04221/620 เรื่อง สำรวจวิทยากรอิสลามศึกษา.pdf
ศธ 04221/620 เรื่อง สำรวจวิทยากรอิสลามศึกษากรณีปรับวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
pdf
สำรวจวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม).pdf
กรณีขอปรับวุฒิการศึกษาวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)