เตรียมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน จชต.

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
เป็นประธานใน “การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดในการจัดกิจกรรม
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ได้เชิญคณะกรรมการและคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น