โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ พร้อมเริ่มเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ร่วมประชุมด้วย
โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้เปิดเผยว่า “ สืบเนื่อง จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานทื่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการของรัฐ และโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น
และในปีการศึกษา 2561 นี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ของนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) ในลักษณะโรงเรียนประจำ  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาใน 4 อำเภอ (ประกอบด้วยอำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) รวมถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมี โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 อำเภอ 73 โรงเรียน และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ มีจำนวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
จากการเปิดรับสมัครไปเมื่อเดือนมกราคม เห็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นห้วงเวลาที่ยังพอมีอยู่ จึงเพิ่มเติมรับในรอบสอง   ซึ่งเป็นที่สนใจ และไว้วางใจ ของผู้ปกครองและประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้นำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5,277 คน และระดับปวช./ปวส. จำนวน 875 คน รวมทั้งสิ้นถึง 6,152 คน
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_839352
Cr. ข่าวสด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น