Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสราวุธ เดชมณีรัตน์

  ผู้อำนวยการสำนัก สพก.จชต.

กลุุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

 • thumbnail

  นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี 2 ช่วยราชการ

 • thumbnail

  นายสุเมธ เหลืองอร่าม

  เจ้าหน้าที่ สพก.จชต.

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางพรจุฑา พิลาไชย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวมนตร์นภา สมเคหา

  เลขาหน้าห้อง ผอ.สพก.จชต.

กลุ่มภารกิจส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย แก้วจันทา

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นายธนา โมรินทร์

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย ลาภภัทรนันท์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

^