Personnel

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางพรจุฑา พิลาไชย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวมนตร์นภา สมเคหา

  เลขาหน้าห้อง ผอ.สพก.จชต.