Personnel

กลุ่มภารกิจส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

  • thumbnail

    นายฉัตรชัย แก้วจันทา

    ผู้อำนวยการกลุ่ม

  • thumbnail

    นายธนา โมรินทร์

    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ