Personnel

กลุ่มภารกิจส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย แก้วจันทา

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นายธนา โมรินทร์

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย ลาภภัทรนันท์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

^